Project

General

Profile

CMMI-DEV

CMMI-DEV

プロセス領域

- プロジェクト管理 エンジニアリング 支援 プロセス管理
最適化した 原因分析と解決 組織実績管理
定量的に管理された 定量的プロジェクト管理 組織プロセス実績
定義された 統合プロジェクト管理
リスク管理
要件開発
技術解
成果物統合
検証
妥当性確認
決定分析と解決 組織プロセス重視
組織プロセス定義
組織トレーニング
管理された 要件管理
プロジェクト計画策定
プロジェクトの監視と制御
供給者合意管理
測定と分析
プロセスと成果物の品質保証
構成管理
初期レベル

出典

CMMI-DEV V1.3日本語版